Na trhu od roku 2011…

Metatron Capital je špecializovaný správca aktív; spoločnost bola založená na Malte v roku 2011.

Momentálne spravujeme približne 200 miliónov euro.

Zakladateľmi spoločnosti sú bývalý partner J&T, Tomáš Martinec a Juraj Podracky. Tomáš sa v roku 2021 vrátil naspäť do J&T Banky. Podrobne informácie o celom tíme nájdetu tu.

Spoločnosť riadi investičné a hedgeové fondy pre kvalifikovaných investorov. Momentálne máme v ponuke štyri fondy, z ktorých každý ma špecifické investičné zameranie.

Zakladajúcimi investormi boli inštitúcie zo Skupiny J&T. Okrem inštitucionálnych investorov sú našimi klientmi aj HNWI a iní súkromní investori.

Metatron: Finanční profesionáli s dlhodobými skúsenosťami

Rozumieme investovaniu aj obchodovaniu. V našej DNA je zakódovaný hedgefondový prístup aj fundamentálna analýza. Máme dlhoročné skúsenosti. Počas našej existencie sme si prešli rôznymi náročnými situáciami, hospodárskymi a politickými krízami, absolvovali sme pár pokusov a omylov, narazili na veľa slepých uličiek. Všetko sme následne zhmotnili do profilu našich fondov.

Finančné aktíva spravujeme primárne na likvidných a regulovanych trhoch. Dizajn našich fondov je priamočiary, rešpektuje osobnosť portfólio manažéra a realizácia investičnej stratégie je disciplinovaná a prísne kontrolovaná.


Fungujeme na základe niekoľkých základných princípov, ktorým veríme:

  • Portfólio manažér realizuje vlastnú investičnú filozofiu. Ak portfólio spravuje skupina ľudí, môže to viesť ku kompromisom a kolektívnej nezodpovednosti.
  • Čím viac dizajn mandátu fondu reflektuje osobnosť portfólio manažéra, tým vyššia je pravdepodobnosť úspechu.
  • Správa peňazí je opakujúci sa proces. Nie je to jednorazový čin. Proces sa musí definovať, disciplinovane opakovať a zdokonaľovať.
  • Celý proces je vysoko profesionálny a svojím spôsobom aj nudný. V správe peňazí nehľadáme vzrušenie či zábavu.
  • Na realizácii a kontrole investičnej filozofie portfólio manažéra sa podieľajú aj odborníci z oblasti riadenia rizika, vysporiadania obchodov a analýz finančného trhu.
  • V predstavenstve spoločnosti a v jej investičnej komisii sú až štyria externí, nezávislí profesionáli.
  • Komunikácia informácií od portfólio manažéra musí mať vyváženú formu. Každá investičná stratégia obsahuje tak príležitosti, ako aj riziká

Skúsenosti + Procesy + Nástroje = Výsledky

Kto je ideálnym klientom Metatronu?

Sme presvedčení, že nielen úspešní portfólio manažéri vytvárajú kvalitné fondy, ale aj ich jedineční klienti, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Náš ideálny klient je kvalifikovaný investor, ktorý rozumie investičnej filozofii fondu, do ktorého investoval, a vie, čo od neho môže očakávať. Neponúkame nereálne prísľuby.

Náš klient od svojho portfólio manažéra dostáva nielen stopercentne plnenie zvoleného mandátu, ale aj aktuálne a pravdivé informácie o dianí v portfóliu. Investovanie je dlhodobá záležitosť a preto aj partnerstvo medzi portfólio manažérom a jeho klientom by malo mať dlhodobý charakter. Tak ako v každej oblasti, aj v investovaní sú lepšie a horšie časy. Ak portfólio manažér cíti podporu svojich klientov aj v horších časoch, dokáže lepšie reagovať a krízu prekonať.

Pevná infraštrukúra – základy, na ktorých sa ľahko buduje:

SICAV je spoločnosť s variabilným kapitálom.

Regulátorom je MFSA.
Audítorom je PWC Malta.
Administrátorom je APEX GROUP (Malta) Limited.


Brokeri/Custodiáni: Marex Prime Services , Sparkasse Bank Malta a J&T Banka (CZ).

Pre potreby riadenia rizika používame RISKMETRICS RISKMANAGER od MSCI.
Čítame nielen brokerov, akými sú Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, ale aj nezávisle investičné poradenstvo – napríklad kanadskú BCA Research či Bespoke Investment Group.

Vytvorili sme si niekoľko vlastných programov a dáta berieme z Bloombergu, ktorý je používaný veľkou väčšinou investorov po celom svete.