Disclaimer

Metatron Capital SICAV plc („Spoločnosť“) má licenciu č. PIF/177 Maltského úradu pre finančné služby („MFSA“) ako multifondová investičná spoločnosť s variabilným základným kapitálom (SICAV), ktorá je založená podľa zákona Cap 386 Zbierky zákonov Maltskej republiky s registračným číslom SV177 a môže utvárať samostatné podfondy a emitovať triedy akcií týchto podfondov, pričom každý podfond disponuje oddeleným majetkom.

Podfond Metatron Systematic Trading Fund („Fond“) obhospodarovaný Spoločnosťou je fond profesionálnych investorov (Professional Investor Fund – „PIF“), určený len pre kvalifikovaných investorov. Pre tento typ fondu regulovaného MFSA to znamená minimálnu mieru dozoru. PIF nie je retailový typ fondu, preto sa naň nevzťahuje ochrana MFSA pre retailové fondy. Fond nie je zapísaný v zozname vedenom Českou národnou bankou, a preto nie je verejne ponúkaný na investovanie v Českej republike.

Ponuka investovania vo Fonde nie je špecificky zameraná na osoby zo Slovenskej republiky a investovanie vo Fonde nie je určené pre potenciálnych investorov zo Slovenskej republiky. Na vylúčenie pochybností platí, že Fond nebude distribuovaný na území Slovenskej republiky, ponuka investovania vo Fonde nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov realizovanú podľa slovenských právnych predpisov a Slovenská republika nepatrí medzi štáty, na ktoré ponuka investovania vo Fonde smeruje.

Investori nie sú v prípade zlyhania Spoločnosti chránení žiadnou dohodou o kompenzácii ani záručným systémom, tzn. nevzťahuje sa na nich Garančný fond obchodníkov s cennými papiermi, ani Fond poistenia vkladov, ani obdobný zahraničný systém.

Ak nie je uvedené inak, informácie a služby uvedené na týchto webových stránkach boli zverejnené Spoločnosťou a majú čisto nezáväzný a informačný charakter. Poskytnuté informácie sú len informatívne a nemali by sa považovať sa odporúčania či investičné poradenstvo. Druhy tu spomínaných investičných nástrojov sú určené len kvalifikovaným investorom a rozhodnutia založené na týchto informáciách poskytnutých Spoločnosťou sú na vlastné riziko investora.

Tieto webové stránky slúžia len na informačné účely a nepredstavujú akúkoľvek ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby. Nie sú podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Nemožno sa na ne odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním záväzku akéhokoľvek druhu. Informácie a služby uvedené na týchto webových stránkach nepredstavujú ponuku použiť tieto informácie a služby v jurisdikciách, kde to zakazuje zákon či regulácia. Žiadna z informácií nepredstavuje investičnú, právnu, daňovú či inú radu. Spoločnosť nie je zodpovedná za presnosť informácií obsiahnutých na webových stránkach Spoločnosti a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu z akéhokoľvek použitia uvedených informácií. V prípade rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami tohto disclaimeru je rozhodujúca jeho anglická verzia.

Potenciálnym investorom odporúčame, aby si pred vykonaním investičného rozhodnutia pozorne prečítali príslušné právne dokumenty a prípadné investície konzultovali so svojimi daňovými, finančnými a právnymi poradcami.

Investícia do Fondu môže mať špekulatívny charakter a môže zahŕňať vysoký stupeň rizika. Možnosť výberu prostriedkov z Fondu môže byť obmedzená a investori tak nemusia mať prístup ku kapitálu v momente, keď ho budú potrebovať. Portfólio je plne pod obchodnou kontrolou manažérov portfólia, ktorí môžu využívať páku (leverage), čo môže spôsobiť volatilitu výkonnosti investície. Investor by nemal realizovať investície do Fondu Spoločnosti, ak nie je pripravený stratiť ich podstatnú časť.

Poplatky súvisiace s investíciou môžu byť vyššie ako pri iných alternatívnych investíciách, takže investori môžu prísť o časť svojich ziskov. Neexistuje žiadna záruka, že investičné ciele budú dosiahnuté. Navyše doterajšie výsledky nie je možné interpretovať ako indikátor budúcej výkonnosti.

Všetky poskytované informácie sú dôverné. Informácie nesmú byť reprodukované, distribuované alebo publikované v úplnej alebo čiastočnej podobe na akékoľvek účely, a za akýmkoľvek účelom nesmú byť poskytnuté ani žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľov Spoločnosti. Tieto informácie boli pripravené bez ohľadu na konkrétne investičné ciele, finančnú situáciu alebo na potreby konkrétneho investora.

Disclaimer

Prosíme Vás, aby ste si uvedené podmienky používania stránok spoločnosti Metatron Capital SICAV plc pozorne prečítali a potvrdili, že s nimi súhlasíte.

SÚHLASÍM S PODMIENKAMI

NESÚHLASÍM S PODMIENKAMI