Ochrana osobných údajov

Prečítajte si prosím zásady o ochrane osobných údajov.

metatroncapital.eu

Spoločnosť je založená v súlade s právnymi predpismi Malty a má sídlo na adrese Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta (ďalej ako „my“/„nám“/„nás“/„náš“).
Sme zaviazaní rešpektovať Vaše súkromie. Ak sa chcete na nás obrátiť v súvislosti s našimi postupmi v oblasti ochrany súkromia, prosím, neváhajte nás kontaktovať poštou na vyššie uvedenú adresu sídla alebo e-mailom na backoffice@metatroncapital.eu.
Dôkladne si, prosím, prečítajte toto Oznámenie o ochrane súkromia, aby ste porozumeli našim postupom týkajúcim sa Vašich osobných údajov.
Odkazy na pojmy „prevádzkovateľ údajov“, „dotknutá osoba“, „osobné údaje“, „spracúvať“, „spracúvané“, „spracúvanie“, „špecialista na ochranu osobných údajov” a „sprostredkovateľ údajov“ v tejto politike majú význam stanovený v zmysle platných právnych predpisov a budú sa vykladať v súlade s platnými právnymi predpismi. „Platné právne predpisy“ znamenajú príslušné zákony o ochrane údajov a súkromia, vrátane, ale nie výlučne, nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane údajov v rámci kapitoly 440 Zbierky zákonov Malty a ich vykonávacích predpisov, v znení prípadných neskorších zmien a doplnení.
1. Aktualizácie
Toto Oznámenie o ochrane súkromia môžeme aktualizovať podľa vlastného uváženia, a to aj v dôsledku zmeny platných právnych predpisov alebo činností spracúvania. Akékoľvek takéto zmeny Vám oznámime pred začatím príslušnej činnosti spracúvania.
2. Čo sa považuje za osobné údaje?
Pojem „osobné údaje“ sa vzťahuje na všetky Vaše osobne identifikovateľné informácie, ako je meno, priezvisko a adresa, a zahŕňa všetky osobné informácie, ktoré môžu byť spracúvané a prostredníctvom ktorých je možné Vás osobne identifikovať.
3. Ako zbierame osobné údaje?
Sme prevádzkovatelia údajov vo vzťahu k Vašim osobným údajom a spracúvame Vaše osobné údaje na akýkoľvek účel v súvislosti s Vašou investíciou do ktoréhokoľvek podfondu spoločnosti Metatron Capital SICAV plc (ďalej ako „fond“), a z dôvodov uvedených v tomto oznámení.

Vo všeobecnosti nám Vaše osobné údaje pravdepodobne poskytli tretie strany, ako napríklad poverenci, naši klienti a obchodní partneri. V niektorých prípadoch však môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje zo zdrojov tretích strán, ako sú on-line vyhľadávače alebo verejné registre. Môže nastať aj situácia poskytnutia osobných údajov priamo Vami.
Zvyčajne zbierame osobné údaje a spracúvame ich na nižšie uvedené účely:

• ako súčasť našich postupov v rámci interakcie s klientmi/získavania nových klientov, vrátane všetkých osobných údajov zhromaždených v procese vedúcom k Vášmu upisovaniu do fondu, čo zahŕňa akékoľvek informácie poskytnuté v dokumentoch ohľadom upisovania alebo v súvislosti s nimi, a akýchkoľvek dokumentov alebo informácií, poskytnutie ktorých budeme od Vás prípadne požadovať na účely Vašej investície;
• všetky informácie, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so spätným odkúpením, výmenou alebo dodatočným upísaním podielových listov do fondu;
• aby sme Vám poskytovali výpisy a/alebo správy, pokiaľ to vyžaduje zákon;
• na účely odhalenia a prevencie podvodov a inej trestnej činnosti, čo sme zo zákona povinní hlásiť;
• s cieľom rozvíjať a zlepšovať naše systémy, produkty a služby;
• keď nám Vaše osobné údaje poskytujete Vy alebo Vaša spoločnosť (podľa okolností);
• osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať v dôsledku nám uložených zákonných povinností, vrátane (okrem iného) smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, tzv. „smernice MiFID II“ (smernica 2014/65/EÚ), smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov, tzv. „smernice AIFMD“ (smernica 2011/61/EÚ), odhaľovania a oznamovania prania špinavých peňazí, povinností v zmysle zákona USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov („FATCA“) a Spoločného štandardu vykazovania („CRS“), ako aj ďalších povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy;
• akékoľvek osobné údaje, ktoré sme legitímne vygenerovali v súvislosti s Vašou investíciou; a
• akékoľvek osobné údaje, ktoré nám prípadne dobrovoľne poskytnete;
• z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany, ak je to potrebné alebo požadované, vrátane (okrem iného) bezpečnosti našich priestorov, majetku a zamestnancov/vedúcich pracovníkov, a ustanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov;
• na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme my alebo tretie strany, za predpokladu, že takýto záujem nepotláča Vaše záujmy, základné práva a slobody; a
Bez ohľadu na spôsob, akým sme zhromaždili Vaše osobné údaje, budeme spracúvať tieto údaje len na účely spojené s Vašou investíciou a/alebo na účely, ktoré zo svojej podstaty s ňou súvisia, vrátane plnenia akýchkoľvek nám uložených zákonných alebo regulačných povinností.
4. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právne základy spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

• Uzatvorenie a plnenie zmluvy v dôsledku Vašej investície do fondu na základe Vášho podpisu dokumentov ohľadom upisovania. Poskytnutie takýchto osobných údajov je nevyhnutné pre Vašu investíciu do fondu. Nerealizovanie tohto spracúvania z našej strany by Vám znemožnilo investovať do fondu;
• Naše oprávnené záujmy – najmä oprávnené záujmy, ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v súvislosti s Vašimi pokynmi a pri prinášaní Vám aktuálnych informácií ohľadom fondu, vrátane marketingu. Máme tiež oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov zabezpečíme, aby nami sledované oprávnené záujmy nepotláčali Vaše záujmy, práva a slobody, a;
• Dodržiavanie nám uložených zákonných povinností – najmä v dôsledku smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, tzv. „smernice MiFID II“ (smernica 2014/65/EÚ), smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov, tzv. „smernice AIFMD“ (smernica 2011/61/EÚ), odhaľovania a oznamovania prania špinavých peňazí, povinností v zmysle zákona USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov („FATCA“) a Spoločného štandardu vykazovania („CRS“), ako aj ďalších povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy.

Na základe našich oprávnených záujmov alebo dodržiavania zákonných povinností môžeme prípadne tiež spracúvať Vaše osobné údaje na účely otvorenia, výkonu alebo obhajoby súdnych konaní.

Môžeme tiež spracúvať Vaše osobné údaje na základe Vášho výslovného súhlasu, pričom v takom prípade budeme spracúvať údaje na účely, na aké bol výslovný súhlas vyžiadaný.
5. Príjemcovia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s príjemcami tretích strán, ktorými sú:
• vybrané osoby v rámci našej spoločnosti na základe opodstatnenej potreby informovanosti;
• naše pridružené spoločnosti;
• akíkoľvek poskytovatelia služieb, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom pri tom, ako nám poskytujú podporné služby, vrátane poskytovateľov služieb v oblasti IT, auditu, právnych záležitostí, daní, adresy sídla spoločnosti, firemných administratívnych a účtovných služieb;
• tretie strany, ktorým môžeme mať povinnosť údaje sprístupniť v dôsledku Vašej investície do fondu;
• akíkoľvek obchodní partneri, v súlade s Vašou prípadnou požiadavkou, aby sme im Vaše osobné údaje poskytli;
• tretie strany, ktorým môžeme mať povinnosť sprístupniť údaje v dôsledku nám uložených zákonných povinností;
• Vaši beneficienti, sprostredkovatelia, korešpondenčné banky a banky konajúce pre zahraničnú banku; a
• ustanovení správcovia, manažéri portfólia, depozitári, špecialisti pre dodržiavanie súladu s predpismi (tzv. „Compliance Officer“), špecialisti pre oznamovanie prania špinavých peňazí (tzv. „Money Laundering Reporting Officer“), primárni brokeri a/alebo prípadne investiční manažéri (ak sú príležitostne ustanovení), ako naši sprostredkovatelia údajov na účely zberu, uchovávania a spracúvania osobných údajov v súvislosti s potenciálnymi investormi a akcionármi.

6. Prenosy osobných údajov

Vaše osobné údaje sa môžu prenášať do a uchovávať v rámci území mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), vrátane krajín, ktoré nemusia mať rovnakú úroveň ochrany Vašich osobných údajov ako je poskytovaná v EHP. Pri realizácii takého prenosu zabezpečíme, aby cieľová krajina mala primeranú úroveň ochrany a aby bol prenos zákonný, a to zavedením náležitých bezpečnostných opatrení v súlade s platnými právnymi predpismi, a/alebo akoukoľvek ďalšou legislatívou. Medzi takéto náležité bezpečnostné opatrenia patria vzorové doložky EÚ, ktoré sme uzavreli my a naši sprostredkovatelia/prevádzkovatelia.

Možno bude z našej strany potrebné týmto spôsobom previesť Vaše osobné údaje, aby sme vykonali s Vami uzavretú zmluvu a umožnili Vám investovať do fondu, plnili si zákonnú povinnosť a/alebo sledovali Vaše alebo naše oprávnené záujmy.

Pre získanie podrobnejších informácií o ochrane Vašich osobných údajov pri ich prenose mimo EHP sa na nás, prosím, obráťte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

7. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Vaše osobné údaje nebudú použité na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia výlučne na základe automatizovaných rozhodovacích procesov, vrátane profilovania, bez zásahu ľudského činiteľa.

V rámci krokov vedúcich k Vašej investícii do fondu a v priebehu nášho vzťahu s Vami môžeme od Vás zhromažďovať informácie s cieľom, okrem iného, plniť naše povinnosti a/alebo na akýkoľvek iný účel spojený so zmluvou o upisovaní. Môžeme takéto údaje spracúvať na základe a/alebo v zmysle výkonu zmluvy o upisovaní a/alebo plnenia našich zákonných povinností. Ako bolo uvedené, použitie našich systémov nebude viesť k žiadnemu automatizovanému rozhodnutiu.

8. Uchovávanie údajov
Vaše údaje budeme uchovávať počas trvania Vašej investície vo fonde v súlade s našimi internými zásadami uchovávania. Následne sa Vaše osobné údaje zlikvidujú, pokiaľ nám nie je uložená zákonná povinnosť, obchodná potreba uchovávať osobné údaje a/alebo vyžadovať osobné údaje na účely výkonu alebo obrany právnych nárokov.
Akékoľvek osobné údaje, ktoré môžeme mať k dispozícii na základe Vášho súhlasu, sa uchovávajú výlučne až do odvolania Vášho súhlasu.
9. Vaše práva
Pokiaľ uchovávame Vaše osobné údaje, máte v súvislosti s nimi určité práva, vrátane:

• Práva na prístup – máte právo zistiť, aké osobné údaje o Vás máme, a na poskytnutie kópie týchto osobných údajov;
• Práva na sťažnosť – máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa Vašich osobných údajov na orgán dohľadu pre oblasť ochrany údajov. Na Malte je ním Komisár pre ochranu informácií a údajov („Information and Data Protection Commissioner“) (kontaktné údaje sú uvedené nižšie);
• Práva na výmaz – za určitých okolností nás môžete žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás máme;
• Práva vzniesť námietky – máte právo vzniesť námietky a žiadať, aby sme ukončili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípadoch, v ktorých odôvodňujeme spracúvanie Vašich osobných údajov naším oprávneným záujmom alebo oprávneným záujmom tretej strany;
• Práva na prenosnosť – môžete žiadať, aby sme Vám sprístupnili určité osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (okrem situácií, keď sú nám takéto osobné údaje poskytnuté v ručne písanej forme, pričom v takom prípade Vám budú na Vašu žiadosť sprístupnené osobné údaje v danej ručne písanej forme). Tam, kde je to technicky možné, môžete tiež žiadať, aby sme takéto osobné údaje preniesli Vami uvedenému prevádzkovateľovi tretej strany;
• Práva na opravu – máte právo aktualizovať alebo opraviť akékoľvek nepresné osobné údaje, ktoré o Vás máme;
• Práva na obmedzenie – máte právo požadovať, aby sme za určitých okolností prestali používať Vaše osobné údaje, vrátane situácie, pokiaľ sa nazdávate, že Vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú nepresné;
• Práva odvolať svoj súhlas – v prípadoch, keď je naše spracúvanie založené na Vašom súhlase. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Vašom súhlase pred odvolaním Vášho súhlasu; a
• Práva byť informovaný/á o zdroji – pokiaľ nám osobné údaje, ktoré o Vás máme, neboli poskytnuté priamo Vami, máte prípadne tiež právo byť informovaný/á o zdroji, z akého Vaše osobné údaje pochádzajú.

Berte, prosím, na vedomie, že Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom nie sú absolútne a že nebudeme môcť vyhovieť takej žiadosti, v uspokojení ktorej nám bránia platné právne predpisy.
Upozorňujeme, že Vás môžeme kontaktovať v súvislosti s našimi právnymi aktualizáciami , bulletinmi a na základe našich oprávnených záujmov, a aby sme Vás informovali o príslušných právnych záležitostiach. V tomto ohľade máte právo odhlásiť sa z odberu a vzniesť námietky voči prijímaniu akejkoľvek ďalšej takejto komunikácie od nás.
Vaše práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na nás alebo nášho špecialistu na ochranu osobných údajov prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.
10. Zaistenie bezpečnosti Vašich údajov
Zavádzame a udržiavame primerané a dostatočné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, berúc do úvahy povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziko rôzneho stupňa pravdepodobnosti a závažnosti práv a slobôd fyzických osôb, aby sme chránili Vaše osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným náhodným alebo nezákonným prípadom zničenia alebo straty, poškodenia, zmeny, zverejnenia osobných údajov alebo prístupu k osobným údajom, ktoré sú prenášané, ukladané alebo inak spracúvané, a nesieme výlučnú zodpovednosť za zavedenie takýchto opatrení.
Zabezpečíme, aby naši pracovníci, spracúvajúci Vaše údaje, boli oboznámení s danými technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami a zaistíme, aby takíto zamestnanci boli viazaní povinnosťou uchovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.
Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v tomto článku znamenajú konkrétne bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov v súlade s akýmikoľvek zákonmi na ochranu súkromia a údajov.

11. Sťažnosti
Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa nášho spracúvania Vašich osobných údajov, dovoľte nám informovať Vás, že sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom ktoréhokoľvek z vyššie uvedených kontaktov. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad Komisára pre ochranu informácií a údajov Malty (www.idpc.gov.mt).

12. Ak nám poskytujete osobné údaje vo vzťahu k dotknutým osobám tretích strán

Pokiaľ ste spoločnosť, sprostredkovateľ alebo iná právnická osoba (vrátane banky alebo makléra), a poskytujete nám osobné údaje dotknutých osôb tretích strán, ako sú Vaši zamestnanci, pridružené osoby, poskytovatelia služieb, klientske/zákaznícke základne, vedúci pracovníci alebo akékoľvek iné osoby spojené s Vaším podnikaním, nesiete výlučnú zodpovednosť za zaistene, že:
• bezodkladne upozorníte predmetné dotknuté osoby na toto Oznámenie o ochrane súkromia a nasmerujete ich k nemu;
• zhromažďovanie, prenos, poskytovanie a akékoľvek spracúvanie takýchto osobných údajov z Vašej strany je plne v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi;
• ako prevádzkovateľ údajov zostávate plne zodpovedný voči predmetným dotknutým osobám a dodržiavate platné právne predpisy;
• zhromažďujete všetky informačné oznámenia, schválenia, súhlasy alebo iné náležitosti, ktoré prípadne môžu byť vyžadované od týchto dotknutých osôb, pre tým, ako nám poskytnete ich osobné údaje;
• zostávate zodpovedný za zabezpečenie toho, že nám poskytované informácie sú presné a aktuálne, pričom nám musíte ihneď oznámiť akékoľvek zmeny.
Týmto nás v celom rozsahu zbavujete zodpovednosti a plne nás ochraňujete, na prvé písomné požiadanie, vo vzťahu ku všetkým nákladom, škodám alebo zodpovednostiam akéhokoľvek charakteru, vyplývajúcim voči nám z akýchkoľvek nárokov alebo súdnych sporov (či už začatým alebo hroziacim) v dôsledku toho, že ste nám poskytli uvedené osobné údaje.