Podmienky používania

Prečítajte si prosím všeobecné podmienky.

Všeobecné podmienky

Metatron Capital SICAV plc („Spoločnosť“) má licenciu č. PIF/177 Maltského úradu pre finančné služby („MFSA“) ako multifondová investičná spoločnosť s variabilným základným kapitálom (SICAV), ktorá je založená podľa zákona Cap 386 Zbierky zákonov Maltskej republiky s registračným číslom SV177 a môže utvárať samostatné podfondy a emitovať triedy akcií týchto podfondov, pričom každý podfond disponuje oddeleným majetkom.

Podfondy („Fondy“) obhospodarované Spoločnosťou sú fondy profesionálnych investorov (Professional Investor Fund – „PIF“), ktoré sú určené len pre kvalifikovaných investorov v Českej republike podľa zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Pre tento typ fondov regulovaných MFSA to znamená minimálnu mieru dozoru. PIF nie je retailový typ fondu, preto sa naň nevzťahuje ochrana MFSA pre retailové fondy.

Skutočnosť, že Fondy sú zapísané v zozname vedenom Českou národnou bankou, tiež nezakladá ochranu a dohľad ako v prípade fondov kolektívneho investovania pre retail. Investori nie sú v prípade zlyhania Spoločnosti chránení žiadnou dohodou o kompenzácii ani záručným systémom, tzn. nevzťahuje sa na nich Garančný fond obchodníkov s cennými papiermi, ani Fond poistenia vkladov, ani obdobný zahraničný systém.

Ak nie je uvedené inak, informácie a služby uvedené na týchto webových stránkach boli zverejnené Spoločnosťou a majú čisto nezáväzný a informačný charakter. Poskytnuté informácie sú len informatívne a nemali by sa považovať za odporúčania či za investičné poradenstvo. Druhy tu spomínaných investičných nástrojov sú určené len kvalifikovaným investorom a rozhodnutia založené na týchto informáciách poskytnutých Spoločnosťou sú na vlastné riziko investora.

Tieto webové stránky slúžia len na informačné účely a nepredstavujú akúkoľvek ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa uvedeného finančného nástroja alebo investičnej služby. Nie sú podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu. Nemožno sa na ne odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním záväzku akéhokoľvek druhu. Informácie a služby uvedené na týchto webových stránkach nepredstavujú ponuku použiť tieto informácie a služby v jurisdikciách, kde to zakazuje zákon či regulácia. Žiadna z informácií nepredstavuje investičnú, právnu, daňovú či inú radu. Spoločnosť nie je zodpovedná za presnosť informácií obsiahnutých na webových stránkach Spoločnosti a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu vyplývajúcu z akéhokoľvek použitia uvedených informácií. V prípade rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami tohto disclaimeru je rozhodujúca jeho anglická verzia.

Potenciálnym investorom odporúčame, aby si pred vykonaním investičného rozhodnutia pozorne prečítali príslušné právne dokumenty a prípadné investície konzultovali so svojimi daňovými, finančnými a právnymi poradcami.

Investícia do Fondov môže mať špekulatívny charakter a môže zahŕňať vysoký stupeň rizika. Možnosť výberu prostriedkov z Fondov môže byť obmedzená a investori tak nemusia mať prístup ku kapitálu v momente, keď ho budú potrebovať. Portfólio je plne pod obchodnou kontrolou manažérov portfólia, ktorí môžu využívať páku (leverage), čo môže spôsobiť volatilitu výkonnosti investície. Investor by nemal realizovať investície do Fondov Spoločnosti, ak nie je pripravený stratiť ich podstatnú časť.

Poplatky súvisiace s investíciou môžu byť vyššie ako pri iných alternatívnych investíciách, takže investori môžu prísť o časť svojich ziskov. Neexistuje žiadna záruka, že investičné ciele budú dosiahnuté. Navyše doterajšie výsledky nie je možné interpretovať ako indikátor budúcej výkonnosti.

Všetky poskytované informácie sú dôverné. Informácie nesmú byť reprodukované, distribuované alebo publikované v úplnej alebo čiastočnej podobe na akékoľvek účely, a za akýmkoľvek účelom nesmú byť poskytnuté ani žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľov Spoločnosti. Tieto informácie boli pripravené bez ohľadu na konkrétne investičné ciele, finančnú situáciu alebo na potreby konkrétneho investora.

Spoločnosť spadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („nariadenie o zverejňovaní udržateľného financovania“ alebo „SFDR“), ktoré vstúpi do platnosti 10. marca 2021 a od účastníkov finančného trhu, vrátane Spoločnosti, bude vyžadovať, aby koncovým investorom poskytli určité informácie o trvalej udržateľnosti.

Neberie sa ohľad na nepriaznivé vplyvy udržateľnosti

Spoločnosť má v súčasnosti tri podfondy („Fondy“). V súčasnosti Spoločnosť pri prijímaní investičných rozhodnutí nezohľadňuje nepriaznivé dopady svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti z hľadiska SFDR, pretože to nie je relevantné pre: (1) zloženie portfólia fondov a (2) investičné stratégie a / alebo politiky jej fondov. Spoločnosť môže zvážiť takéto nepriaznivé vplyvy v súvislosti s budúcimi mandátmi v súlade so svojou politikou rizika trvalej udržateľnosti (ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie).

Politika rizika trvalej udržateľnosti

V súlade s požiadavkami kladenými na interných účastníkov finančného trhu sformulovala Spoločnosť svoju politiku udržateľného rizika, v ktorej načrtáva prístup, ktorý bude spoločnosť uplatňovať pri začleňovaní kritérií ESG do svojich procesov riadenia investícií, a to nielen prostredníctvom posúdenia všetkých relevantných finančných rizík, ale aj relevantných rizík trvalej udržateľnosti s cieľom zmierniť riziká a zvýšiť návratnosť v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Napriek tomu, že Spoločnosť v súčasnosti neintegruje riziká udržateľnosti do svojich procesov rozhodovania o investíciách, Spoločnosť zohľadní kritériá ESG v súvislosti s ostatnými fondami, ktoré sa môžu zúčastniť v budúcnosti a vyhodnotí riziká udržateľnosti v rozsahu relevantnom pre: i) povahu fondu (fondov);ii) ochotu investorov upísať sa fondom.

V rozsahu kritérií ESG a/alebo hodnotenia rizík udržateľnosti a ich relevancie pre budúce mandáty, je možné uplatniť nižšie uvedené prístupy.

1) Integrácia ESG

Do tej miery, ako sú riziká udržateľnosti považované za relevantné pre budúce Sub-fondy, Spoločnosť sa zaväzuje začleniť riziká udržateľnosti do svojich investičných rozhodovacích procesov. Pri tomto bude zohľadňovať investičnú stratégiu a rizikový profil portfólií Sub-fondov. Aplikované riziká udržateľnosti môžu mať podstatný vplyv na dlhodobé výnosy investorov. Prosím, pozrite si sekciu nazvanú „Rizikové faktory“ v tejto súvislosti.

Spoločnosť sa rozhodla nedodržiavať režim Hlavných negatívnych dopadov (PAI) stanovený v SFDR, a to ani všeobecne podľa článku 4 SFDR, ani špecificky vo vzťahu k Sub-fondom podľa článku 7 SFDR. Aj keď Spoločnosť podporuje ciele režimu PAI zamerané na zvýšenie transparentnosti pre klientov, uvedomuje si, že vzhľadom na rozsah jej činností a typy produktov by bolo dodržanie režimu PAI podľa SFDR náročné. Spoločnosť tiež považuje niektoré svoje investičné stratégie za nevhodné pre prijatie režimu PAI, keďže zahŕňajú aktíva alebo produkty, pri ktorých nie je možné uskutočniť podrobnú analýzu negatívneho dopadu na udržateľnosť. Navyše, Spoločnosť vyjadruje obavy ohľadom aktuálneho nedostatku dostupných údajov potrebných pre splnenie požiadaviek na vyhlásenie o PAI, keďže spoločnosti a poskytovatelia trhových údajov ešte nie sú pripravení poskytnúť všetky nevyhnutné informácie. Spoločnosť bude minimálne raz ročne prehodnocovať svoje rozhodnutie nedodržiavať režim PAI a vyhradzuje si právo zmeniť svoje stanovisko v budúcnosti.

Sub-fondy sú klasifikované ako fondy podľa článku 6 v rámci SFDR, čo znamená, že neuprednostňujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky v zmysle, ktorý by zodpovedal klasifikácii článku 8 pre účely SFDR; a nezameriavajú sa na udržateľné investovanie v zmysle, ktorý by zodpovedal klasifikácii článku 9 pre účely SFDR. Pokiaľ ide o nariadenie o taxonómii, investície vykonávané Sub-fondmi neberú do úvahy kritériá EÚ pre ekologicky udržateľné hospodárske činnosti

2) Skríning

Spoločnosť by mohla použiť súbor filtrov na účely určenia spoločností, sektorov alebo aktivít, ktoré sú vhodné alebo nevhodné na investovanie na základe jej preferencií, hodnôt alebo etiky. Spoločnosť by mohla implementovať kombináciu pozitívnych a negatívnych skríningov v súlade s kritériami etického začlenenia alebo vylúčenia. Po investovaní sa bude pravdepodobne pravidelne prehodnocovať prebiehajúca vhodnosť uvedených spoločností, sektorov alebo činností, alebo ak dôjde k významným zmenám.

Politika rizika trvalej udržateľnosti bude prehodnocovaná najmenej raz ročne s cieľom merať úspešnosť a určiť či naďalej odráža investičné presvedčenie spoločnosti.

Pravidlá odmeňovania

Prístup spoločnosti k odmeňovaniu, ako je stanovený v jej politike odmeňovania, nepodporuje nadmerné riskovanie v súvislosti s rizikami udržateľnosti.


01/12/2023