Disclaimer

You must read the terms before proceed. Scroll down to read more.

TÁTO PREZENTÁCIA SLÚŽI VÝHRADNE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY, NEJDE O ZMLUVNE ZÁVÄZNÝ DOKUMENT ANI INFORMAČNÝ DOKUMENT VYŽADOVANÝ PODĽA AKÉHOKOĽVEK PRÁVNEHO PREDPISU A NIE JE DOSTATOČNÝM PODKLADOM NA PRIJATIE INVESTIČNÉHO ROZHODNUTIA. PRED PRIJATÍM KONEČNÉHO INVESTIČNÉHO ROZHODNUTIA SI PREČÍTAJTE PONUKOVÉ DOKUMENTY A DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI O PODFONDOCH.

Táto prezentácia poskytuje prehľad o Metatron Capital SICAV Plc (ďalej len „Schéma“ alebo „spoločnosť“) a jeho podfondoch. Schéma je registrovaná na Malte pod číslom spoločnosti SV 177, podlieha regulácii a má povolenie Maltského úradu pre finančné služby („MFSA“) ako schéma kolektívneho investovania organizovaná ako akciová spoločnosť s viacerými fondmi s premenlivým základným imaním podľa zákona o investičných službách (kap. 370 maltských zákonov) a ako samosprávny alternatívny investičný fond („AIF“) v zmysle smernice 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov („AIFMD“). Ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu má schéma zriadené štyri (4) podfondy, a to Metatron Global Macro Fund, Metatron Short Equity Fund, Metatron Long Term Equity Fund a Metatron Event-Driven Fund (ďalej spoločne len „Podfondy“ a jednotlivo len „Podfond“ alebo „Fond“). Podmienky upravujúce ponuku akcií investorov v rámci Schémy sú uvedené v ponukovom memorande Spoločnosti a v ponukovom dodatku Podfondov, ktoré sú k dispozícii u Spoločnosti a/alebo správcu Schémy (ďalej len „Ponukové dokumenty“). Konkrétne charakteristiky podfondov a ich investičné politiky sú uvedené v príslušných ponukových dodatkoch.

Spoločnosť je samosprávny alternatívny investičný fond AIF určený len pre investorov, ktorí sa v zmysle Ponukových dokumentov klasifikujú ako kvalifikovaní investori a profesionálni investori. Fond tiež v zmysle článku 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov požiadal národné regulačné orgány v Českej republike a Slovenskej republike o povolenie uviesť na trh fondy Metatron Global Macro Fund, Metatron Short Equity Fund a Metatron Long Term Equity Fund pre retailových investorov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Informácie a služby uvedené v tejto prezentácii majú len informatívny charakter, neslúžia a nemali by byť chápané ako odporúčanie na nákup alebo vyplatenie podielových listov Podfondov alebo ako investičné poradenstvo. Nemalo by sa na ne spoliehať ako na základ pre uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo vytvorenie akýchkoľvek záväzkov. Okrem toho nesmie byť tento dokument citovaný alebo uvádzaný ako súčasť zmluvy alebo záväzku akéhokoľvek druhu. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako investičné, právne, daňové alebo akékoľvek iné poradenstvo. Spoločnosť dôrazne odporúča potenciálnym investorom, aby pred investovaním vyhľadali nezávislé právne, finančné a/alebo daňové poradenstvo. Spoločnosť okrem toho nemôže zaručiť presnosť informácií uvedených v tomto dokumente a nenesie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v dôsledku použitia týchto informácií. Každý čitateľ tohto dokumentu nesie plnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia.

Pred upísaním podielových listov Fondu by mali potenciálni investori dôkladne posúdiť investičné ciele, požiadavky na oprávnenosť, poplatky a rizikové faktory spojené s každým z Podfondov, ktoré sú uvedené v príslušných Ponukových dokumentoch. Potenciálnym investorom sa odporúča, aby si pred rozhodnutím investovať do Fondu dôkladne prečítali obsah Ponukových dokumentov.

Súčasní aj budúci investori by si mali uvedomiť, že nejde o retailovú schému, a preto sa na ňu nevzťahuje ochrana, ktorú zvyčajne zabezpečujú investičné a úverové obmedzenia MFSA a ďalšie požiadavky platné pre retailové schémy. Okrem toho, hoci sú Podfondy aktívne riadené, žiadny z nich sa neriadi podľa žiadneho referenčného indexu. Okrem toho v Podfondoch nebude existovať žiadny sekundárny trh pre akcie investorov, a preto môže byť investícia do ktoréhokoľvek Podfondu nelikvidná vzhľadom na to, že investori sa budú môcť zbaviť svojho podielu len prostredníctvom spätného odkúpenia. Neexistuje žiadna záruka, že v záujme uspokojenia odkupov budú Podfondy schopné likvidovať svoje portfólio bez strát. Tieto straty môžu mať nepriaznivý vplyv na čistú hodnotu aktív NAV Podfondov, a tým aj na výnosy z odkúpenia, ktoré dostane odkupujúci investor. Portfóliá jednotlivých Podfondov, ktoré spadajú pod výhradnú obchodnú právomoc príslušných správcov portfólia, môžu využívať pákový efekt, čo môže mať za následok nestálu investičnú výnosnosť. Investori by mali investovať len vtedy, ak sú pripravení potenciálne stratiť celú investíciu alebo jej značnú časť. Poplatky spojené s investíciou môžu byť vyššie ako pri iných alternatívnych investíciách, preto investori môžu prísť o časť svojich ziskov. Okrem toho si súčasní aj budúci investori musia uvedomiť, že investori AIF (napríklad Podfondov) nie sú v prípade zlyhania spoločnosti chránení žiadnymi zákonnými kompenzačnými opatreniami.

Žiadna osoba, ktorá dostane alebo získa kópiu Ponukových dokumentov na akomkoľvek území, ich nesmie považovať za výzvu na nákup alebo upísanie podielových listov Fondu v akejkoľvek jurisdikcii, pokiaľ takáto výzva nie je právne prípustná bez porušenia akéhokoľvek povolenia alebo zákonnej povinnosti na danom území. Osoba, ktorá sa dostane k tejto prezentácii, je zodpovedná za dodržiavanie platných zákonov a predpisov vo svojej jurisdikcii.

INVESTÍCIA DO FONDU JE ŠPEKULATÍVNA A ZAHŔŇA VYSOKÝ STUPEŇ RIZIKA. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA, ŽE SA DOSIAHNE INVESTIČNÝ CIEĽ KTORÉHOKOĽVEK PODFONDU. OKREM TOHO JE INVESTÍCIA DO PODFONDOV SPOJENÁ S PRIRODZENÝMI RIZIKAMI, VRÁTANE MOŽNEJ STRATY ISTINY A VÝNOSNOSŤ V MINULOSTI NEMUSÍ BYŤ UKAZOVATEĽOM BUDÚCICH VÝSLEDKOV. Súčasní aj budúci investori si musia uvedomiť, že môžu na výber kapitálu z Podfondov sa môžu vzťahovať obmedzenia, čo môže viesť k obmedzenému prístupu ku kapitálu časoch núdze. Okrem toho investori nadobúdajú len podielové listy Podfondov, a nie podkladové aktíva Podfondov, keďže ide len o podkladové aktíva vo vlastníctve príslušných Podfondov.

POPLATKY A NÁKLADY ÚČTOVANÉ V SÚVISLOSTI S TOUTO INVESTÍCIOU MÔŽU BYŤ VYŠŠIE AKO POPLATKY A NÁKLADY INÝCH INVESTIČNÝCH ALTERNATÍV A MÔŽU SA ZAPOČÍTAVAŤ SO ZISKOM.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú prísne dôverné a nesmú byť zverejnené, reprodukované, distribuované ani publikované vcelku alebo po častiach na žiadny účel bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľov Spoločnosti. Je dôležité poznamenať, že tieto informácie boli pripravené bez zohľadnenia konkrétnych investičných cieľov, finančnej situácie alebo individuálnych potrieb konkrétneho investora.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti má prednosť anglická verzia.

Disclaimer

Prosíme Vás, aby ste si uvedené podmienky používania stránok spoločnosti Metatron Capital SICAV plc pozorne prečítali a potvrdili, že s nimi súhlasíte.

SÚHLASÍM S PODMIENKAMI

NESÚHLASÍM S PODMIENKAMI